Afbeelding

Algemene voorwaarden

Voorwaarden1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FYN2000 bv. handelend onder de handelsnaam De Olijfolie Shop;,gevestigd te Amerongen. De Olijfolie Shop is een merkeigendom van FYN2000 bv., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht met het inschrijfnummer: 330169168. BTW NL8094.48.920.B01.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Olijfolie Shop behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 3 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven.Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van De Olijfolie Shop ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met De Olijfolie Shop te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan De Olijfolie Shop te melden. De Olijfolie Shop zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat De Olijfolie Shop het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met De Olijfolie Shop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan De Olijfolie Shop te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met De Olijfolie Shop terug te sturen naar een door De Olijfolie Shop vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met De Olijfolie Shop ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal De Olijfolie Shop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat De Olijfolie Shop het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die De Olijfolie Shop heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. De Olijfolie Shop behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van De Olijfolie Shop of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Olijfolie Shop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal De Olijfolie Shop de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De Olijfolie Shop heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

2.10. Bezorging wordt verzorgd door PostNL of DPD, tenzij anders aangegeven en is te volgen via het Track en Trace systeem van PostNL of DPD. Doorgaans bezorgt men de dag na verzenden (ook op zaterdag).Wij sturen u in de loop van dag van verzending automatisch per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra PostNL de bezorging meldt als 'afgeleverd', wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).


3.2Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Olijfolie Shop dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Olijfolie Shop. De Olijfolie Shop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 De Olijfolie Shop respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 De Olijfolie Shop maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailingbevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van De Olijfolie Shop. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van De Olijfolie Shop. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door De Olijfolie Shop over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van De Olijfolie Shop. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties
5.1 De Olijfolie Shop staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt De Olijfolie Shop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Olijfolie Shop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen De Olijfolie Shop en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door De Olijfolie Shop op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 De Olijfolie Shop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto, tekening etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van De Olijfolie Shop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1. De Olijfolie Shop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Olijfolie Shop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. De Olijfolie Shop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Olijfolie Shop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1 De Olijfolie Shop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Olijfolie Shop danwel tussen De Olijfolie Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en De Olijfolie Shop.

11. Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door De Olijfolie Shop serieus in behandeling worden genomen

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij De Olijfolie Shop (via brief of e-mail).

11.3. De Olijfolie Shop zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. De Olijfolie Shop zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Olijfolie Shop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. De Olijfolie Shop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door De Olijfolie Shop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen
13.1 Indien de klant aan De Olijfolie Shop schriftelijk opgave doet van een adres, is De Olijfolie Shop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant De Olijfolie Shop een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2. De Olijfolie Shop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Olijfolie Shop is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Olijfolie Shop en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij De Olijfolie Shop er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Bekijk ook onze schenkkannetjes en schenkers